Projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetwa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.3 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałanie 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe i kultura.

opole ue

Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu

 

Cennik wstępu na Zamek Górny

Bilet normalny  

12,00 zł

Bilet ulgowy *

8,00 zł 

Bilet dla posiadacza karty „Opolski Senior” 

6,00 zł 

Bilet dla posiadacza karty „Dużej Rodziny” 

6,00 zł 

Bilet rodzinny – min. 4 osoby (rodzice/opiekunowie i dzieci)  

6 zł każda osoba 

Bilet dla posiadacza karty „Opolska Rodzina” 

1,00 zł 

Bilet grupowy ** 

8 zł każda osoba 

Usługa przewodnika tłumacza  

j. angielski / j .niemiecki  

30 zł od grupy / jednorazowe wejście 

Bilet wstępu na event/imprezę odbywającą się w obiekcie: normalny ulgowy 

15 zł  

10 zł 

Wynajem pomieszczeń Zamku Górnego

10 

Wynajem salki konferencyjnej 

50 zł / 1 godzina 

 

1. Podane ceny są cenami brutto. 

2. Oznaczenia:

* dzieci, młodzież ucząca się do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści – za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie – za okazaniem dokumentu świadczącego o niepełnosprawności;

** członkowie zorganizowanej grupy liczącej min. 10 osób  

 

Zamek Górny w Opolu z nowymi atrakcjami! 

Po entuzjastycznym przyjęciu nowo powstałego muralu przedstawiającego monochromatyczną panoramę Opola z 1819 roku, przedstawiamy kolejne nowości. 

Zamek Górny w Opolu właśnie otrzymał nowe doposażenie.

Od teraz w jego wnętrzach zobaczyć możemy nie tylko unikalną średniowieczną cegłę pamiętającą jeszcze czasy księcia Władysława II, ale także mnóstwo atrakcji nawiązujących do wspomnianej epoki. To okazja, by ci turyści, którzy Zamek już w przeszłości odwiedzili, wpadli ponownie i zobaczyli jak bardzo zmieniło się to miejsce. 

Wiele atrakcji czeka na najmłodszych oraz na nowych gości wstępujących w nasze mury. Zwiedzający, oprócz wysłuchania historii, będą mogli chociażby poznać średniowieczną modę – przymierzając historyczne stroje z epoki czy elementy średniowiecznej zbroi – stając się rycerzem. Przewodnicy uchylą rąbka tajemnicy Zamku, opowiadając o związanych z nim legendach oraz o życiu w odległych o ponad 600 lat czasach. Zapraszamy małych, dużych, dawnych i nowych odkrywców historii do Zamku Górnego. Z pewnością spędzony tu czas, czy to w gronie rodziny, znajomych, czy też w pojedynkę, będzie miło zapamiętany zarówno przez mieszkańców Opola jak i turystów z naszego kraju. Zamek stoi otworem dla turystów z całego świata. Do zobaczenia!

Projekt realizowany w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego, wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020. 


 

Galeria zdjęć

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU GÓRNEGO

 1. Zarządcą Zamku Górnego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu mający siedzibę przy ulicy Barlickiego 13 w Opolu. 
 2. Zamek Górny udostępniony jest do zwiedzania codziennie w godzinach ustalonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
 3. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności, stosowania się do uwag pracowników MOSiR. 
 4. Podczas zwiedzania Zamku Górnego należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń przewodnika.
 5. Zwiedzanie Zamku możliwe jest z przewodnikiem. Zwiedzanie trwa około 40 minut.
 6. Grupa powinna liczyć maksymalnie 10 osób.
 7. Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym zakupie biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Zamku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na terenie Zamku wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 10. Ostanie wejście następuję 40 minut przed planowanym zamknięciem.
 11. Zamek Górny należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 12. Podczas zwiedzania nie wolno spożywać napojów i żywności, rozmawiać przez telefon.
 13. Zamek należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 14. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania ognia.
 15. Zabrania się wstępu do Zamku Górnego:
  • osobom nietrzeźwym,
  • zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu,
  • zakłócającym porządek zwiedzania,
  • naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 16. Zabronione jest :
  • wnoszenie na teren Zamku Górnego broni białej i palnej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • wnoszenie do Zamku Górnego materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych,
  • wnoszenie do Zamku Górnego plecaków i toreb uniemożliwiających swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz obiektu,
  • wejście do Zamku Górnego ze zwierzętami.
 17. Na terenie Zamku Górnego bezwzględnie zabronione jest:
  • zrzucaniejakichkolwiek przedmiotów,
  • zaśmiecanie pomieszczeń,
  • niszczenie elementów konstrukcji, wystroju i wyposażenia,
  • wynoszenie elementów wyposażenia obiektu,
  • wnoszenie i wprowadzanie na teren obiektu: rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych podobnych sprzętów i jeżdżenie na nich.
 18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających, którzy nie przestrzegających niniejszego Regulaminu.
 19. Zakup biletu wstępu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 20. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  nie ponosi  odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia będące następstwem nie przestrzegania Regulaminu korzystania z Zamku Górnego oraz ogólnych zasad bhp.
 21. Rzeczy pozostawione na terenie Zamku Górnego będą przechowywane przez 48 godzin,a następnie usuwane.
 22. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcąa osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
 1. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu i osobom trzecim.
 2. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za  
 3. szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie    
 4. odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Zamku Górnego można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 7.30  do 15.30 w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.